POLITICA DE PRIVADESA

Amb la finalitat de facilitar un desenvolupament ràpid i eficaç de la relació entre CLUB DE GOLF VALLROMANES i els usuaris del website , CLUB DE GOLF VALLROMANES garanteix mitjançant aquesta Política, la privadesa dels serveis on-line d’acord amb les exigències legals i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a CLUB DE GOLF VALLROMANES les seves dades personals a través del formulari electrònic per a la subscripció dels serveis oferts per CLUB DE GOLF VALLROMANES en la seva pàgina web.
 Els usuaris, per tant,  consenten el tractament d’aquestes dades personals per CLUB DE GOLF VALLROMANES en els termes de la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, regulada pel Reglament 679/2016 de la UE i en conseqüència les dades recavades d’una manera lleial, lliure i transparentment, són exclusivament per a l’ús i les finalitats especificades, i el consentiment de l’usuari per a tals finalitats és lliure, específic i explícit, sent recavat de manera inequívoca i informada. Així mateix, es reconeix i s’informa a l’usuari  dels seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició i els de Portabilitat, Oblit i Limitació, que podrà exercir en les adreces indicades de l’empresa i en la forma que les disposicions legals determinin.

A continuació t’exposem el marc de la  Política de Privadesa de CLUB DE GOLF VALLROMANES.

I.- Responsable de tractament de les seves dades

La present política (d’ara endavant, la “Política de Privadesa”) s’aplica a totes les dades de caràcter personal que s’hagin recavat al CLUB DE GOLF DE VALLROMANES, amb domicili en Passeig de la Torre Tavernera s/n 08188 Vallromanes, BARCELONA (d’ara endavant “CLUB DE GOLF VALLROMANES”), bé a través de formularis online o bé en una acció de recollida de dades personals per qualsevol altre mitjà on-line que el CLUB DE GOLF VALLROMANES dugui a terme al futur.

A l’efecte de la present Política de Privadesa, s’ha d’entendre com a “Usuari” a tota persona física que estigui interessada en els productes i serveis que CLUB DE GOLF VALLROMANES ofereix a través de la seva pàgina web. CLUB DE GOLF VALLROMANES, com a responsable del tractament, sol·licitarà, en el moment de recaptar  les seves dades de caràcter personal, el consentiment Lleial, Exprés, Informat i Inequívoc de l’Usuari, quan així sigui necessari, així com en qualsevol altre aspecte que requereixi la prèvia autorització d’aquest. L’objectiu de la Política de Privadesa del CLUB DE GOLF VALLROMANES és donar transparència a la informació de cóm tractem les teves dades i protegim la informació en Internet, així com  les dades que l’Usuari pugui introduir a la nostra  web.

L’Usuari podrà posar-se en contacte amb el Responsable de protecció de dades,  davant qualsevol dubte o necessitat que tingui en matèria de protecció de dades dirigint la seva petició a l’adreça postal Passeig de la Torre Tavernera s/n 08188 Vallromanes, BARCELONA o bé a través de correu electrònic protecciodades@golfvallromanes.com o al telèfon 935 729 064.

II.- Finalitat per al tractament de les teves dades personals

Les dades personals dels usuaris s’incorporaran en fitxers del CLUB DE GOLF VALLROMANES, amb les finalitats de gestió de clients i de prospecció comercial i publicitat, incloent l’enviament (via postal, e-mail, SMS o qualsevol altre mitjà electrònic) de comunicacions comercials sobre productes, serveis, ofertes, promocions i notícies del CLUB DE GOLF VALLROMANES.

Informem als Usuaris que CLUB DE GOLF VALLROMANES podrà tractar les dades de caràcter personal que se’ns faciliti a través dels formularis online o durant el procés de compra / lloguer de material, d’algun dels productes de CLUB DE GOLF VALLROMANES, per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura què existeixi una base de legitimació per a cada tractament segons s’explica a continuació segons la casuística:

 • (1) Garantir a l’Usuari l’accés, i ús del seu espai personal a l’àrea privada de les pàgines webs de productes i serveis oferts per CLUB DE GOLF VALLROMANES (inici de sessió “el meu compte”).
 • (2) Gestionar les compres i peticions que l’Usuari realitzi a la pàgina web de CLUB DE GOLF VALLROMANES.
 • (3) Informar a l’Usuari per qualsevol mitjà, incloent l’enviament de comunicacions comercials a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari si escau faciliti, de productes, serveis, campionats i/o activitats de CLUB DE GOLF VALLROMANES similars als contractats per l’Usuari o que puguin ser del seu interès.
 • (4)Realitzar activitats promocionals sobre altres productes i serveis de CLUB DE GOLF VALLROMANES incloent l’enviament de comunicacions comercials a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari, si escau, faciliti.
 •  (5) Cedir les dades personals a col·laboradors autoritzats pel CLUB DE GOLF VALLROMANES, amb la finalitat d’oferir productes , serveis i activitats diverses,  pròpies o de tercers que es desenvolupin no sol al àrea social del Club sinó a altres clubs amb acords i/o correspondències, sempre que es sol·liciti a l’Usuari el consentiment per a això,  i posteriorment, aquest ens ho atorgui.

III.- Base de legitimació pel tractament de les teves dades personals

 • La base de legitimació per al tractament de les dades per a la finalitat (1) i (2) és la execució de l’acord o contracte de prestació de serveis (com poden ser els socis)  i/o de compra dels productes corresponents per no socis, com poden ser els greenfees, invitacions de soci, serveis del caddie master, inscripcions a concursos i accessos diversos al Club i les seves instal·lacions .
 • La base de legitimació  per al tractament de les dades per a la finalitat (3) serà tant el consentiment de l’Usuari, en cas que s’hagi sol·licitat i atorgat, com l’interès legítim de CLUB DE GOLF VALLROMANES a posar en el coneixement d’aquest, productes o serveis similars als quals hagis adquirit prèviament.
 • La base de legitimació per al tractament del us dades per a les finalitats (4) i (5) és el consentiment que s’hagi pogut sol·licitar a l’Usuari, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment,  condicioni l’execució de l’acord o del contracte de prestació de serveis. Les dades personals de l’Usuari no es tractaran per a aquestes finalitats, i només en el cas que CLUB DE GOLF VALLROMANES ho hagi demanat prèviament podran ser tractades amb la finalitat exclusiva, amb la limitació específica i la minimització de les dades necessàries per fer-ho.

CLUB DE GOLF VALLROMANES, al moment del registre, recollirà i tractarà les dades de caràcter personal imprescindibles per aquest registre i accés a l’espai personal de l’Usuari. En el cas que aquest decideixi adquirir un dels productes o serveis de CLUB DE GOLF VALLROMANES, CLUB DE GOLF VALLROMANES recollirà i tractarà les dades necessàries i imprescindibles per gestionar el procés de compra o contractació del servei.  L’Usuari coneix i accepta que en deixar d’emplenar certes dades de caràcter personal impedirà a CLUB DE GOLF VALLROMANES prestar tots aquells serveis vinculats a aquestes dades. En cap cas CLUB DE GOLF VALLROMANES cedirà, explotarà aquestes dades o els destinarà a un ús diferent de l’aquí indicat expressament. Durant el procés de registre, l’Usuari serà informat del caràcter opcional de la recollida d’alguns de les dades per a la prestació dels serveis de CLUB DE GOLF VALLROMANES.

IV.- Període de conservació de les dades personals

CLUB DE GOLF VALLROMANES conservarà les dades dels seus socis mentre duri la seva relació contractual i posteriorment a aquesta, es conservaran les dades amb finalitats estadístiques i històriques del CLUB DE GOLF VALLROMANES, mentre l’Usuari no retiri el consentiment exercint els seus drets.  Per a qualsevol altre tipus d’usuaris,  les dades es mantindran igualment durant el període que la relació es mantingui amb el CLUB DE GOLF VALLROMANES, (excepte, en tots dos casos, que el tractament estigui basat en el consentiment de l’Usuari i aquest ho revoqués. En aquest cas es conservaran fins que es rebi tal revocació). Per tant, les dades no es conservaran més temps del necessari per a les finalitats descrites anteriorment, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

V.- Accés a les Dades Personals

Una òptima prestació del servei que CLUB DE GOLF VALLROMANES ofereix a través de la seva pàgina web pot requerir que altres,  tercers prestadors de serveis de CLUB DE GOLF VALLROMANES, accedeixin a les dades personals de l’Usuari com a encarregats del tractament. Tots els prestadors de serveis que actuen com a encarregats del tractament en CLUB DE GOLF VALLROMANES, es troben dins de l’Espai Econòmic Europeu o estan inclosos en la llista de països amb què ofereixen un nivell de seguretat equivalent a l’espanyol i al requerit en la normativa RGPD. En cas que en alguna ocasió existís alguna transferència de dades a països fora d’aquest entorn, CLUB DE GOLF VALLROMANES garanteix que solament es realitzarien mitjançant l’autorització de l’Autoritat de Control Espanyola (Agencia Protecció de Dades), en les clàusules models tipus aprovades per la Comissió o si escau, en l’Escut de Privadesa (Privacy Shield pels EUA). Per obtenir més informació sobre les anteriors garanties o al fet que s’hagin prestat, pot posar-se en contacte amb CLUB DE GOLF VALLROMANES dirigint la teva petició a l’adreça postal Passeig de la Torre Tavernera s/n 08188 Vallromanes, BARCELONA o bé a través de correu electrònic protecciodades@golfvallromanes.com o al telèfon 935 729 064.

A més dels accessos que tercers proveïdors puguin tenir a les dades personals responsabilitat de CLUB DE GOLF VALLROMANES en qualitat d’encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació d’un servei al responsable del tractament, CLUB DE GOLF VALLROMANES, pot cedir les dades personals de l’Usuari, als col·laboradors autoritzats de CLUB DE GOLF VALLROMANES, tal com s’ha esmentat a el apartat II, sempre que per això hagi sol·licitat el consentiment a l’Usuari i aquest l’hagi atorgat.

A més de l’anterior, CLUB DE GOLF VALLROMANES podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent a cada moment i si escau, igualment a altres òrgans com a Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i als òrgans Judicials.

VI.- Drets dels usuaris i exercici dels drets

CLUB DE GOLF VALLROMANES informa a l’Usuari sobre la possibilitat que té d’exercitar els drets de accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i limitació (ARCO-POL) del tractament així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollits pel CLUB DE GOLF VALLROMANES.

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l’Usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça:  Passeig de la Torre Tavernera s/n 08188 Vallromanes, BARCELONA o bé al  correu electrònic protecciodades@golfvallromanes.com o al telèfon 935729064. Aquesta sol·licitud haurà de contenir en l’assumpte la referencia “Protecció de dades CLUB DE GOLF VALLROMANES” i haurà d’incloure les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent. Així mateix, l’Usuari podrà exercitar els esmentats drets a través del correu electrònic protecciodades@golfvallromanes.com .

A més dels anteriors drets, l’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment mitjançant el procediment descrit anteriorment, sense que aquesta retirada de consentiment afecti a la licitud del tractament anterior previ a la retirada del mateix. CLUB DE GOLF VALLROMANES podrà continuar tractant les dades de l’Usuari en la mesura en què la llei aplicable ho permeti.

CLUB DE GOLF VALLROMANES recorda a l’Usuari que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent.

VII.- Baixa en el servei de l’enviament de comunicacions comercials

Tal com s’ha esmentat a l’apartat anterior, l’Usuari té dret a revocar, a qualsevol moment, el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials, amb la simple notificació al CLUB DE GOLF VALLROMANES informant-lo que no  desitja seguir rebent comunicacions comercials. Per a això, l’Usuari podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita a l’apartat anterior o bé punxar a l’enllaç inclòs en cada comunicació comercial cancel·lant per tant, l’enviament de comunicacions comercials electròniques.

VIII.- Edat per al tractament de les dades personals

La web de CLUB DE GOLF VALLROMANES es dirigeix a persones de totes les edats. En conseqüència aquesta Política de Privadesa està dirigida a qualsevol persona que accedeixi al website, sense limitacions per edat. No obstant, per aquells tractaments que es demani a  l’Usuari consentiment segons s’ha indicat anteriorment, aquest només serà vàlid a partir dels 13 anys, sent necessari consentiment dels pares o tutors legals en els casos inferiors a aquest límit.

En conseqüència,  l’ús dels serveis disponibles en aquest website per menors d’edat exigeix que aquests hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualssevol acte realitzat pels menors al seu càrrec.
 Els representants legals de les persones menors d’edat tenen plena responsabilitat en l’accés a continguts i serveis d’Internet per aquests menors.

IX.- Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat implantades.

CLUB DE GOLF VALLROMANES es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert per la normativa legal aplicable.

CLUB DE GOLF VALLROMANES té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte:  l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades,  els riscos i al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural, d’acord amb l’establert per la normativa aplicable.

CLUB DE GOLF VALLROMANES entitat preocupada per la privadesa, amb la intenció de reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privadesa i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals, realitzant periòdicament l’anàlisi de risc i l’avaluació d’impacte de tals tractaments de dades personals.

X.- Ús de “cookies” i del fitxer d’Activitat

CLUB DE GOLF VALLROMANES, o, per compte d’aquest, un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura d’audiències, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del website. Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar les activitats de l’usuari en el website.
Les cookies utilitzades per CLUB DE GOLF VALLROMANES es detallen a la taula al final d’aquest punt.
 Al website, es demana l’acceptació de les cookies prèviament seguint la normativa legal i quan l’usuari permeti la seva recepció, acceptant l’ús de les cookies, podrà conèixer el servidor que les utilitza, i per gestionar-les haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador. 
Gràcies a les cookies, resulta possible que el servidor de CLUB DE GOLF VALLROMANES, o del tercer que actuï en el seu nom, reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i nombre d’entrades al website. 
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu disc dur. La web del  CLUB DE GOLF VALLROMANES, o el tercer que actuï en el seu nom, son del tipus :

 • Tècniques, per a la correcta navegació al website.
 • De personalització, per permetre adaptar característiques personals a la navegació (p.e. idioma)
 • D’anàlisi, per permetre seguiment de l’ús i finalitats estadístiques del website.
 • Publicitàries per incloure espais de publicitat a la web
 • Publicitat de comportament. Per incloure publicitat segons els hàbits de navegació de l’usuari.

Les cookies de sessió es una tipus de cookie que es fa servir mentre s’està navegant i les cookies persistents, són les que s’emmagatzemen al terminal per prestar el servei sol·licitat.

 

Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir informació estadística o d’ús fraudulent que pugui ser objecte d’evidència del mal ús de la plataforma i en cap cas per a la creació de perfils o costums d’ús que puguin definir un comportament de l’usuari, així com tampoc l’anàlisi posterior.

 

Segons es disposa a l’article 22.2 de la Llei 34/2002 sobre els Serveis de la Societat de la Informació i el Correu Electrònic de l’ 11 de juliol (LSSICE) CLUB DE GOLF VALLROMANES informa de les cookies que fem servir al nostre website :

 

TIPUS DE COOKIES

Cookies pròpies Cookies de tercers Cookies de sessió Cookies persistents
FINALIDAD Cookies tècniques x x x x
Cookies de personalització x
Cookies de anàlisi x
Cookies publicitàries x
Cookies de publicitat comportament x

 

Igualment, CLUB DE GOLF VALLROMANES, informa a l’Usuari que té la possibilitat de configurar el seu navegador, per que l’informi de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja,  d’evitar que siguin instal·lades al seu disc dur.

 

A continuació proporcionem els enllaços dels navegadors més habituals, mitjançant els quals podrà dur a terme aquesta configuració:

 

Firefox des d’ aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los- sitios-we

Chrome des d’ aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer des d’ aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage- cookies#ie=ie-10

Safari des d’ aquí: https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=es_ES 

Opera des d’ aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

 

XI.- ·Responsabilitats

Els continguts de les pàgines web als quals els usuaris accedeixen a través del servei de cercador del WEBSITE són merament informatius per a tots aquells usuaris interessats en els mateixos, sense que aquest accés generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris visitants i CLUB DE GOLF VALLROMANES. En cas de discrepàncies entre el que es publica en el WEBSITE i el suport paper, prevaldrà la informació continguda en aquest últim suport. Les opinions, imatges, etc. aportades per tercers no són controlades per CLUB DE GOLF VALLROMANES, per la qual cosa en cap cas CLUB DE GOLF VALLROMANES es fa responsable d’aquestes.
 CLUB DE GOLF VALLROMANES, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de l’accés als continguts, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges, creats per tercers i facilitats als usuaris, o be pels continguts accessibles a través del cercador del WEBSITE, que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i a l’ordre públic, infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o continguin qualsevol vici, defecte, virus informàtic o rutina de programari similar.
 Al moment en el qual CLUB DE GOLF VALLROMANES tingués coneixement que algun dels continguts, opinions i conceptes allotjats en el WEBSITE fossin contraris a la llei, la moral, la bona fe i a l’ordre públic o que continguin qualsevol tipus de virus informàtic o rutina de programari similar, procedirà a la seva retirada, comunicant tals fets a l’Autoritat de Control corresponent. 
CLUB DE GOLF VALLROMANES exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la captació i ús per part de tercers col·laboradors de les informacions, publicitat, i opinions facilitades pels usuaris al website.

 En qualsevol cas CLUB DE GOLF VALLROMANES no es fa responsable dels continguts, informacions i imatges que no depenguin del website, ni siguin gestionats per CLUB DE GOLF VALLROMANES; encara que apareguin en el website en virtut d’un conveni de col·laboració signat o pactat per CLUB DE GOLF VALLROMANES, repetint en contra per la responsabilitat reclamada contra l’encarregat del tractament responsable que correspongui.

 

Exempció de responsabilitat per continguts allotjats en pàgines web accessibles des del WEBSITE:


CLUB DE GOLF VALLROMANES no es fa responsable de l’edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines o llocs d’Internet amb els quals l’usuari es connecti a través del motor de cerca o de hipervincles inclosos en el website. 
CLUB DE GOLF VALLROMANES no es fa responsable de cap de les informacions, opinions i conceptes que s’emetin, publiquin o distribueixin directa i indirectament a través d’aquest website. Qualsevol website enllaçat, al que s’accedeixi a través de la web del CLUB DE GOLF VALLROMANES, be sigui per mitjà de links, o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin a aquesta pàgina web enllaçada, 
CLUB DE GOLF VALLROMANES no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del website, sent exclusiva la responsabilitat de la persona que accedeixi a ells o els utilitzi, així com de l’ús fraudulent per part de tercers de les dades que l’usuari ens ha facilitat per a un ús lleial i adequat de la informació.
 Els usuaris es comprometen a utilitzar la web i els seus serveis de conformitat amb la Llei, amb la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

 

Exempció de responsabilitat pel funcionament del WEBSITE:

CLUB DE GOLF VALLROMANES presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria.
 CLUB DE GOLF VALLROMANES podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en la web, en els SERVEIS, o en els CONTINGUTS sense que això doni lloc ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de cap responsabilitat.
 CLUB DE GOLF VALLROMANES no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la indisponiblitat i/o discontinuïtat tècnica del funcionament de la web. En qualsevol cas, CLUB DE GOLF VALLROMANES durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallada tècnica.
 Així mateix, CLUB DE GOLF VALLROMANES no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels usuaris i de l’ús que facin en la pàgina web a través d’aquestes dades.

 

Exempció de responsabilitat en les Promocions de CLUB DE GOLF VALLROMANES o de Tercers incloses en el WEBSITE:


CLUB DE GOLF VALLROMANES exclou qualsevol tipus de responsabilitat per a la manca de disponibilitat de la promoció, degut a problemes de caràcter tècnic no imputables al website o al “Tercer” organitzador de la mateixa. 
Igualment, CLUB DE GOLF VALLROMANES exclou la seva responsabilitat pels serveis, béns o productes que puguin ser adquirits o contractats a tercers a través d’un accés en la pàgina web, especialment en aquells casos en els quals el procés de compra o contractació es realitza directament en la pagina web del tercer i encara que apareguin distintius o un “frame” amb els elements gràfics de la web del CLUB DE GOLF VALLROMANES (Branding).

 

Exempció de responsabilitat per l’ús indegut de les claus dels usuaris:


Els usuaris són els únics i exclusius responsables de les seves claus d’identificació i accés als CONTINGUTS o SERVEIS del website, així com de la resta d’informació personal facilitada de qualsevol tipus que hagi estat facilitada i hagi donat el seu consentiment explícit. Aquesta identificació es composa del codi secret o clau i del nom de l’usuari.
 CLUB DE GOLF VALLROMANES no es fa responsable de l’ús indegut de les claus d’accés dels usuaris per a l’accés als CONTINGUTS o SERVEIS del website que els requereixin i de les conseqüències derivades de qualsevol naturalesa del mal ús pels usuaris, la seva pèrdua o oblit, i el seu ús indegut per tercers no autoritzats.

 

Exempció de responsabilitat pels continguts i serveis prestats

CLUB DE GOLF VALLROMANES inclou en la seva web, una sèrie de continguts propis d’una publicació electrònica, elaborats per CLUB DE GOLF VALLROMANES, o mitjançant acords de col·laboració amb altres entitats (d’ara endavant referits de forma genèrica com, CONTINGUTS).
 CLUB DE GOLF VALLROMANES proveeix als seus usuaris a través de la seva pàgina web, múltiples serveis, (d’ara endavant, SERVEIS).
Tant els SERVEIS com els CONTINGUTS oferts als usuaris poden ser ampliats en un futur per CLUB DE GOLF VALLROMANES, estenent-se als futurs tot el que es disposa en aquest apartat.

 

Exempció de responsabilitat per continguts facilitats per CLUB DE GOLF VALLROMANES als seus usuaris a través del WEBSITE, i aquells accessibles a través del cercador del WEBSITE:
 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS DEL WEBSITE 


Els texts (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen la pàgina web i difosos a través d’aquesta, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de CLUB DE GOLF VALLROMANES que ostenta tots els drets d’explotació d’aquests a través d’acords amb tercers.
 En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l’àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’Incorporació al Dret Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protecció Jurídica de les Bases de dades, resultant-los així mateix d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.
 CLUB DE GOLF VALLROMANES no concedeix llicència d’ús o autorització alguna sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu website, excepte acords expressos amb tercers. 
Els usuaris podran dur a terme la reproducció dels continguts del website amb l’única fi de procedir al seu emmagatzematge, o a la seva impressió sobre paper per a ús privat. 
Al marge de l’anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del website o d’algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb una fi comercial dirigida al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de CLUB DE GOLF VALLROMANES i si escau de tercers col·laboradors. L’incompliment de l’anterior facultarà a CLUB DE GOLF VALLROMANES per interposar les accions legals pertinents. 
Queden especialment prohibides:

– La presentació d’una pàgina del website en una marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a CLUB DE GOLF VALLROMANES, mitjançant la tècnica denominada “framing” a menys que compti amb l’exprés consentiment per escrit de CLUB DE GOLF VALLROMANES.

– La inserció d’una imatge que hagi estat o estigui sent difosa en el website, en una pàgina o base de dades, que no pertanyi al CLUB DE GOLF VALLROMANES, mitjançant la tècnica denominada “in line linking”,  sempre que  això no compti amb l’expressa autorització de CLUB DE GOLF VALLROMANES.

– L’extracció i ús d’elements del website causant, o no, qualsevol perjudici al CLUB DE GOLF VALLROMANES, conforme a les disposicions del Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’Incorporació al Dret Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protecció Jurídica de les Bases de dades. 
CLUB DE GOLF VALLROMANES, haurà d’autoritzar expressament l’establiment de links d’hipertext (hipervíncles) en una altra website dirigits a l’home Page  d’aquest website o a qualsevol altra pàgina interna, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies del mateix.
 Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a CLUB DE GOLF VALLROMANES o si escau a tercers col·laboradors.
 Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en la pàgina web pertanyen al CLUB DE GOLF VALLROMANES o be es disposa, prèvia autorització, del dret d’ús sobre aquestes i es troben protegits per la legislació.

 

XII.- ·Enllaços a altres webs

La pàgina web de CLUB DE GOLF VALLROMANES pot incloure hipervíncles a altres llocs que no són operats o controlats pel CLUB DE GOLF VALLROMANES. Per aquesta raó, CLUB DE GOLF VALLROMANES no garanteix, ni pot garantir, així com tampoc fer-se responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privadesa. Si us plau,  abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a CLUB DE GOLF VALLROMANES, tingues en compte que el seu compliment en matèria de protecció de dades pot ser diferent del nostre.

 

XIII.- Modificació de la Política de Privadesa

CLUB DE GOLF VALLROMANES podrà modificar aquesta Política de Privadesa d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privadesa, serà degudament notificada a l’Usuari perquè, quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les teves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’Usuari pugui atorgar el seu consentiment.

 

X